Bản tin thời sự sáng ngày 03/08/2022
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/828\/0710ee94e0381cd6d14e83e85999f76d.mp3"]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1 s\u00e1ng ng\u00e0y 03\/08\/2022 "]
["B\u1ea3n tin th\u1eddi s\u1ef1"]