Danh mục logo

Giữ gìn, phát huy tiếng Việt

Giữ gìn, phát huy tiếng Việt
Giữ gìn, phát huy tiếng Việt
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/918\/4c9941f4d520d4e3e78634d0d3562d28.mp3"]
["Gi\u1eef g\u00ecn, ph\u00e1t huy ti\u1ebfng Vi\u1ec7t"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Tiếng Việt, bao gồm cả tiếng nói và chữ viết là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Việc giữ gìn, phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam sống ở ngoài nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây vừa là cầu nối, vừa là phương tiện góp phần lan tỏa, truyền bá ngôn ngữ, văn hóa dân tộc, cũng như thể hiện tình yêu Tổ quốc của những người con xa quê hương.

Tác giả: MINH AN
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC