Danh mục logo

Tiêu điểm: Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tiêu điểm: Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tiêu điểm: Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/846\/68bf5bb5911b020e6bf7e3b63a665cf9.mp3"]
["Ti\u00eau \u0111i\u1ec3m: Ph\u00e1t tri\u1ec3n v\u00f9ng \u0111\u1ed3ng b\u00e0o d\u00e2n t\u1ed9c thi\u1ec3u s\u1ed1 v\u00e0 mi\u1ec1n n\u00fai"]
["D\u00e2n t\u1ed9c & T\u00f4n gi\u00e1o"]

Những nỗ lực, cố gắng trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc những năm qua góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước ta.

Tác giả: Đinh Xuân Thắng và Trung Toàn
Giọng đọc: Thu Hà

Copy mã nhúng

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC